آزمایشگاه متالوگرافی با تجهیزات و دانش فنی روز و با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، وظیفه کنترل مباحث ریزساختاری  مطابق استانداردها و خواسته مشتری ( آزمون تعیین ساختار،ناخالصی ، اندازه دانه ، عمق دکربوره ، ماکرو اچ ، سولفورپرینت ، میکرو سختی سنجی ) را بعهده  دارد.

تست هایی که در آزمایشگاه متالوگرافی انجام می گیرد به دو دسته کلی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم بندی می شوند.