آزمایشگاه های عملیات حرارتی و خواص مکانیکی با توجه به تجهیزات و دانش فنی مطابق جدول ذیل، قابلیت انجام آزمونهای خواص مکانیکی ( تست کشش و ضربه و سختی و تست جومینی  )  مطابق استاندارهای مربوطه را دارا می باشد.

نام آزمایشگاه

نام آزمون

نام استاندارد

تجهیزات

آزمایشگاه عملیات حرارتی

تست جومینی

عملیات حرارتی نمونه های ناخالصی و اندازه دانه

 عملیات حرارتی مربوط به نمونه های کشش و ضربه

استاندارد تست جومینی:

ASTM A255-02

* کوره حمام نمک  نابرترم

* کوره حمام نمک نابرترم

* کوره تحت خلا ء نابرترم

*کوره بزرگ نابرترم

*کوره کوچک نابرترم

*کوره ههای حرارتی

* دستگاه تست جمینی

*دستگاه سختی سنج (M40 075)

آزمایشگاه خواص مکانیکی

تست کشش

ASTM E8M, ASTM A370,

ISO 6892-2

دستگاه کشش (ZWICKZ1200Y) ، دستگاه فریزر و گرم کننده و

 استابیلایزر سه فازه

تست ضربه

BS_ISO_148-1, ASTM E23

دستگاه ضربه (RKP450)

تست سختی سنجی

E10, E18

دستگاه سختی سنج (M40 075)