جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در راستای طرح راهیان دانش و آشنایی با دستاوردهای صنعتی کشور، از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند تولید و محصولات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، معرفی دستاوردهای علمی و صنعت کشور در زمینه‌های مختلف، امید آفرینی در نسل نوجوان و جوان و ایجاد روحیه نشاط و خودباوری، دفع هجمه‌های دشمنان کشور در القا ناکارآمدی صنایع کشور، شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان از اهداف برگزاری اردوهای علمی راهیان دانش می باشد.

بازدید دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری از مجتمع صنعتی اسفراین جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در راستای طرح راهیان دانش و آشنایی با دستاوردهای صنعتی کشور، از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند تولید و محصولات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، معرفی دستاوردهای علمی و صنعت کشور در زمینه‌های مختلف، امید آفرینی در نسل نوجوان و جوان و ایجاد روحیه نشاط و خودباوری، دفع هجمه‌های دشمنان کشور در القا ناکارآمدی صنایع کشور، شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان از اهداف برگزاری اردوهای علمی راهیان دانش می باشد.