فرمانده سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، و مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی روز سه شنبه 27 تیرماه از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کردند.