« مناقصه عمومی یک مرحله¬ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای در خصوص
خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
۱ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۸ فروسیلیس ۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۲ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۹ گرافیت گرانوله(CPC) ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
۳ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۰ آجر منیزیت گرافیتی ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۱ ساچمه فولادی ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۲ فروسیلیکومنگنز ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز چهارشنبه ۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۲۹/۰۹/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه ۳۰/۰۹/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز شنبه ۲۸/۱۲/۱۴۰۰

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت¬ الف):
کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
۰۵۸-۳۷۲۱۷۴۳۷ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶
• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین