« مناقصه عمومی یک مرحله¬ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای در خصوص
خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
1 2000001469000058 فروسیلیس 3,387,500,000
2 2000001469000059 گرافیت گرانوله(CPC) 1،590،000،000
3 2000001469000060 آجر منیزیت گرافیتی 6،000،000،000
4 2000001469000061 ساچمه فولادی 1،600،000،000
5 2000001469000062 فروسیلیکومنگنز 7،500،000،000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 17/09/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 29/09/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه 30/09/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز شنبه 28/12/1400

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت¬ الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456
• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین