طی حکمی، مهندس داوود اجاقی بعنوان سرپرست جدید مجتمع صنعتی اسفراین معرفی شد.
پیش از این دکتر علی ملک مدیریت عامل این مجموعه را برعهده داشت.