با حکم علی نبوی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عباس بیابانی جایگزین سعید کاظمی و به عنوان سرپرست جدید مجتمع صنعتی اسفراین منصوب شد.