دانش آموزان بسیجی استان خراسان شمالی در راستای طرح اردوهای راهیان پیشرفت علمی و بازدید علمی از مراکز صنعتی در روز چهارشنبه مورخه 1401/10/16 از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کردند و با کارشناسان فنی این مجتمع تولیدی گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین، این بازدید علمی به همت بسیج دانش آموزی و به منظور ارتقاء سطح علمی در راستای استعداد یابی دانش آموزان و با حضور بیش از 60 نفر از دانش آموزان بسیجی خراسان شمالی برگزار شد.