« مناقصه عمومی یک مرحلهای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای در خصوص
بهره برداری و اپراتوری تعداد 13 دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و 11 دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت برش محصولات و مقاطع سنگین فولادی مورد نیاز خود را
به شماره 2000001469000075
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 06/11/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 18/11/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز سه شنبه 19/11/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز دوشنبه 19/02/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
9،000،000،000ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین