« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را
به شماره 2000001469000088
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 04/12/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 16/12/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه 17/12/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز سه شنبه 17/03/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
1،627،084،485 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت¬ الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین