« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست خود را
به شماره 2000001469000087
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 04/12/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 16/12/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه 17/12/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز سه شنبه 17/03/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
1،602،000،000 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت¬ الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین