« مناقصه عمومی یک مرحله ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص
تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار را
به شماره
۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۴
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز پنجشنبه ۲۳/۱۰/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۴/۱۱/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه ۰۵/۱۱/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه ۰۵/۰۲/۱۴۰۱
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
۸،۷۳۴،۵۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  الف):
کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین