« مناقصه عمومی یک مرحله ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص
تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار را
به شماره
2000001469000074
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز پنجشنبه 23/10/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 04/11/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز سه شنبه 05/11/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز دوشنبه 05/02/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
8،734،500،000 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهی¬های مناقصه بعهده برنده مناقصه می¬باشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

• کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین