« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص

خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز خود را

 به شماره 2000001469000073

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز پنجشنبه 23/10/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 04/11/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز سه شنبه  05/11/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز دوشنبه 05/02/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

696،750،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین