« مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده
خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار
به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۸
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز سه شنبه ۱۲/۱۱/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۲/۱۲/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه ۰۳/۱۲/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه ۰۳/۰۳/۱۴۰۱
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
۱،۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین