« مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده
خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین 39m3/min هوا با فشار 8 بار
به شماره 2000001469000078
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز سه شنبه 12/11/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 02/12/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز سه شنبه 03/12/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز سه شنبه 03/03/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
1،225،000،000 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین