« مناقصه عمومی یک مرحله ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید
۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران
به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۶
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز شنبه ۰۹/۱۱/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه ۲۵/۰۲/۱۴۰۱
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین