« مناقصه عمومی یک مرحله ای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید
120 هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران
به شماره 2000001469000076
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز شنبه 09/11/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز یکشنبه 24/11/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز دوشنبه 25/11/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز یکشنبه 25/02/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
1،100،000،000 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین