« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید قراضه استیل (نگیر) مورد نیاز خود را

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰64

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز سه شنبه 23/09/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 17:00روز دوشنبه 06/10/1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00روز سه شنبه  07/10/1400
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 09:00روز یکشنبه 07/01/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

 1،125،000،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین