« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید قراضه استیل (نگیر) مورد نیاز خود را

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۴

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰روز سه شنبه ۲۳/۰۹/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۶/۱۰/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه  ۰۷/۱۰/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه ۰۷/۰۱/۱۴۰۱

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

 ۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸-۳۷۲۱۷۴۳۷ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین