« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
1 2001001469000001 آجر دولومیتی پاتیل 2،850،000،000
2 2001001469000002 فروسیلیس 2،812،500،000
3 2001001469000003 آهک کلسینه شده 1،587،500،000
4 2001001469000004 دولومیت پخته 800،000،000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 21/02/1401
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه 31/02/1401
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز  یکشنبه  01/03/1401
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز چهارشنبه 01/04/1401

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین