مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار

« مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۸ …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید ۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud) به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و اپراتوری دستگاه اره نواری

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای در خصوص بهره برداری و اپراتوری تعداد ۱۳ دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و ۱۱ دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت …
ادامه مطلب

عملیات پاکسازی محل دپوی سرباره های مجتمع صنعتی اسفراین با موفقیت انجام شد

قائم مقام مجتمع صنعتی اسفراین خبر داد؛ عملیات پاکسازی محل دپوی سرباره های مجتمع صنعتی اسفراین با موفقیت انجام شد. عملیات تأمین امنیت اموال و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز سرباره های دپو شده در اراضی متعلق به مجتمع صنعتی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق …
ادامه مطلب