غلتک پشتیبان ( Backup Roll)

    جنس:  CH3C – CH5C

   کاربرد: صنایع نورد سرد و نورد گرم ورق

   وزن : 21430kg, 32710kg, 34850kg, 36310kg, 43200kg, …

توضیحات محصول

ترکیب شیمیایی ( بر اساس نیاز مشتری)

Grade C Si Mn P S Mo Cr Ni V
۳%Cr min ۰.۵۷ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۳.۰۰ ۰.۱۰
max ۰.۶۰ ۰.۳۰ ۰.۵۵ ۰.۰۱۰ ۰.۰۱۵ ۰.۵۰ ۳.۲۰ ۰.۴۰ ۰.۱۵
۵%Cr min ۰.۴۷ ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۵.۰۰ ۰.۲۰
max ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۵۰ ۰.۰۱۵ ۰.۰۱۰ ۰.۵۰ ۵.۲۰ ۰.۴۰ ۰.۲۵

 

شرایط تحویل سفارش

Grade HEAT TREATMENT
۳%Cr Quenched & Tempered
۵%Cr Quenched & Tempered