غلطک آسیاب مواد

جنس: High Chromium Cast Iron 

 

  عملیات حرارتی: نرمال