« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص

خرید دیوار بتنی پیش ساخته به همراه کلیه متعلقات و ملزومات

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۷

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 10/09/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 22/09/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه 23/09/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز دوشنبه 23/12/1400

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

2،975،000،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217270 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین