« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص

خرید دیوار بتنی پیش ساخته به همراه کلیه متعلقات و ملزومات

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۷

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز چهارشنبه ۱۰/۰۹/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۲۲/۰۹/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه ۲۳/۰۹/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه ۲۳/۱۲/۱۴۰۰

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

۲،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸۳۷۲۱۷۲۷۰ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین