« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار (مینی بوس) بصورت 365 روزکار خود را

به شماره 2001001469000027

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت 19:00روز پنجشنبه 03/06/1401
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00روز دوشنبه 14/06/1401
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه 15/06/1401
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز پنجشنبه 14/07/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

3،500،000،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین