« مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ا‌ی درخصوص

تامین نیروی انسانی(26 نفر) جهت  انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

 به شماره فراخوان

2002001469000006

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 دو شنبه 04/02/1402
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه 16/02/1402
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز یکشنبه  17/02/1402
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 19:00روز شنبه 17/04/1402

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

2.694.052.967 ریال

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین