شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد جهت ساخت غرفه نمایشگاه متافو به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) www.setadiran.ir  برگزار نماید .

 

ردیف شماره نیاز سامانه (سامانه ) شماره درخواست (سامانه) عنوان کالا
1 1101001469000991 1001001469001090

ساخت غرفه نمایشگاه متافو(تهران)

 

مهلت زمانی ثبت اطلاعات در سامانه تداراکات الکترونیک دولت : از تاریخ 1401/08/23 ساعت 09:00 تا تاریخ 1401/08/28 ساعت 11:00 .

 

021-88841182 داخلی 135 سید محمد ابراهیم هاشمی