« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای درخصوص خرید 200 تن قراضه نگیر

به شماره فراخوان 2002001469000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 پنج شنبه 07/02/1402
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز سه شنبه 19/02/1402
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز چهار شنبه  20/02/1402
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 19:00روز سه شنبه 20/04/1402

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

4.275.000.000 ریال

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین