« مناقصه عمومی یک مرحله­ ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای درخصوص

بهره برداری و اپراتوری تعداد ۱۳ دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و ۱۱ دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت برش محصولات و مقاطع سنگین فولادی مورد نیاز خود را

 به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۰

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز دوشنبه ۰۶/۱۰/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۲۰/۱۰/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه  ۲۱/۱۰/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه ۲۱/۰۱/۱۴۰۱

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

 ۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین