« مناقصه عمومی یک مرحله­ ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای درخصوص

بهره برداری و اپراتوری تعداد 13 دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و 11 دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت برش محصولات و مقاطع سنگین فولادی مورد نیاز خود را

 به شماره 2000001469000070

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز دوشنبه 06/10/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 20/10/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز سه شنبه  21/10/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز یکشنبه 21/01/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

 9،000،000،000ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین