« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۲

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز پنجشنبه ۲۳/۱۰/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۴/۱۱/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه  ۰۵/۱۱/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز دوشنبه ۰۵/۰۲/۱۴۰۱

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

 ۱،۶۲۷،۰۸۴،۴۸۵ ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

 

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین