« مناقصه عمومی یک مرحلهای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید
اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)
به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۷
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز شنبه ۰۹/۱۱/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز یکشنبه ۲۴/۱۱/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه ۲۵/۱۱/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه ۲۵/۰۲/۱۴۰۱
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
۰۵۸۳۷۲۱۷۴۳۷ دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین