« مناقصه عمومی یک مرحلهای »
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید
اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)
به شماره 2000001469000077
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز شنبه 09/11/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز یکشنبه 24/11/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز دوشنبه 25/11/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز یکشنبه 25/02/1401
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):
3،500،000،000 ریال

هزینه چاپ تمامی آگهیهای مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد.
اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف):
کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین
05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)
اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

⦁ کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین