« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
1 2000001469000067 گرافیت گرانوله(CPC) 1،590،000،000
2 2000001469000068 آجر منیزیت گرافیتی 6،000،000،000
3 2000001469000069 فروسیلیکومنگنز 7،500،000،000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز پنج شنبه 02/10/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز دوشنبه 13/10/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه  14/10/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز یکشنبه 14/01/1401

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین