« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
۱ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۷ گرافیت گرانوله(CPC) ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
۲ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۸ آجر منیزیت گرافیتی ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳ ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۹ فروسیلیکومنگنز ۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز پنج شنبه ۰۲/۱۰/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه ۱۳/۱۰/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه  ۱۴/۱۰/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز یکشنبه ۱۴/۰۱/۱۴۰۱

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸-۳۷۲۱۷۴۳۷ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین