« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

ردیف شماره مناقصه عنوان کالا مبلغ سپرده (ریال)
1 2001001469000005 خدمات اداری و پشتیبانی 8،000،000،000
2 2001001469000006 خدمات فنی تولید 13،000،000،000
3 2001001469000007 خدمات اپراتوری انواع دستگاه معمولی و CNC 9،000،000،000

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 21/02/1401
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 19:00 روز شنبه 31/02/1401
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز  یکشنبه  01/03/1401
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز چهارشنبه 01/04/1401

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین