« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

       خرید آهن اسفنجی

 به شماره 2000001469000086

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز چهارشنبه 04/12/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 16/12/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه  17/12/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز سه شنبه 17/03/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

114،000،000،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217437 دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین