« مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص

خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز خود را

 به شماره 2000001469000065

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز سه شنبه 30/09/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 13/10/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه  14/10/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز یکشنبه 14/01/1401

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

696،750،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217270 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین