« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای در خصوص

عملیات حرارتی کوئنچ تمپر و نرمال تمپر قطعات

به شماره 2000001469000052

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00روز سه شنبه 25/08/1400
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17:00روز دوشنبه 08/09/1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00روز سه شنبه  09/09/1400
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت 09:00روز پنج شنبه 09/10/1400

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

1،012،500،000 ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

05837217270 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

 

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین