« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ­ای در خصوص

عملیات حرارتی کوئنچ تمپر و نرمال تمپر قطعات

به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۲

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

 

 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰روز سه شنبه ۲۵/۰۸/۱۴۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰روز دوشنبه ۰۸/۰۹/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۹:۰۰روز سه شنبه  ۰۹/۰۹/۱۴۰۰
زمان اعتبار پیشنهاد: ساعت ۰۹:۰۰روز پنج شنبه ۰۹/۱۰/۱۴۰۰

میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه):

۱،۰۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر د خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر ۱۲ جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

۰۵۸۳۷۲۱۷۲۷۰ داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: ۱۴۵۶

 

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین