مناقصه عمومی یک مرحله ای تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز خود را  به شماره 2000001469000073 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ­ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را به شماره 2000001469000072 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و اپراتوری دستگاه اره نواری

« مناقصه عمومی یک مرحله­ ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای درخصوص بهره برداری و اپراتوری تعداد 13 دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و 11 دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه مورد

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. …
ادامه مطلب

فراخوان شناسائی تامین کنندگان

     شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد فراخوان شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان انواع مواداولیه، مصرفی و قطعات یدکی وارداتی مورد نیاز خود را به شماره فراخوان 2000001469000066      از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز خود را  به شماره 2000001469000065 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خرید قراضه استیل (نگیر)

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید قراضه استیل (نگیر) مورد نیاز خود را به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰64 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت …
ادامه مطلب

خرید مواد اولیه

« مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای در خصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. …
ادامه مطلب

خرید دیوار بتنی پیش ساخته به همراه کلیه متعلقات و ملزومات

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید دیوار بتنی پیش ساخته به همراه کلیه متعلقات و ملزومات به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۷ را از طریق سامانه تدارکات …
ادامه مطلب