« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای »

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص

خرید آهک کلسینه شده مورد نیاز واحد تولید خود را

به شماره فراخوان 2820010014690000

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.

مهلت­­زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:

تا­ ساعت19:00روز پنجشنبه تاریخ 03/06/1401

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد:

تا ساعت 19:00روز دوشنبه تاریخ 14/06/1401

زمان بازگشایی پاکات:

ساعت 09:00روز سه شنبه تاریخ 15/06/1401

زمان اعتبار پیشنهاد:

ساعت 09:00روز پنجشنبه تاریخ 14/07/1401

میزان سپرده شرکت در مناقصه:

1,587,500,000 ریال

 

هزینه چاپ تمامی آگهی­های مناقصه بعهده برنده مناقصه می­باشد.

   اطلاعات تماس (دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت­ الف):

کیلومتر 12 جاده اسفراین- بجنورد ، دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین

058-37217437 داخلی دبیرخانه کمیسیون معاملات (آقای کاووسی)

 

اطلاعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد: 1456

  • کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین