مناقصه عمومی یک مرحله ­ای درخصوص خرید مواد اولیه

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. ردیف …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص تامین نیروی انسانی

« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.   …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خرید آهن اسفنجی

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص        خرید آهن اسفنجی  به شماره 2000001469000086 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست خود را به شماره 2000001469000087 از طریق سامانه تدارکات …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud) به شماره 2000001469000085 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را به شماره 2000001469000088 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست خود را به شماره 2000001469000081 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خریدآهن اسفنجی

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید آهن اسفنجی به شماره 2000001469000080 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار

« مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین 39m3/min هوا با فشار 8 بار به شماره 2000001469000078 …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید 120 هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران به شماره 2000001469000076 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت …
ادامه مطلب