مناقصه ساخت غرفه نمایشگاه متافو

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد جهت ساخت غرفه نمایشگاه متافو به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) www.setadiran.ir  برگزار نماید .   ردیف شماره نیاز سامانه (سامانه ) شماره درخواست (سامانه) …
ادامه مطلب

مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار (مینی بوس) بصورت 365 روزکار خود را به شماره …
ادامه مطلب

مناقصه خرید آهک کلسینه

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید آهک کلسینه شده مورد نیاز واحد تولید خود را به شماره فراخوان 2820010014690000 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ­ای درخصوص خرید مواد اولیه

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. ردیف …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص تامین نیروی انسانی

« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.   …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خرید آهن اسفنجی

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص        خرید آهن اسفنجی  به شماره 2000001469000086 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست خود را به شماره 2000001469000087 از طریق سامانه تدارکات …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud) به شماره 2000001469000085 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله¬ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را به شماره 2000001469000088 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست خود را به شماره 2000001469000081 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی …
ادامه مطلب