مناقصه عمومی خرید ۲۰۰ تن قراضه نگیر

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای درخصوص خرید 200 تن قراضه نگیر به شماره فراخوان 2002001469000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. مهلت زمانی …
ادامه مطلب

مناقصه خرید الکترود گرافیتی

« مناقصه عمومی یک مرحله­‌ا‌ی » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای درخصوص خرید 400 تن الکترود گرافیتی قطر 450 mm گرید UHP به شماره فراخوان 2002001469000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی

« مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ا‌ی درخصوص تامین نیروی انسانی(26 نفر) جهت  انجام امور مرتبط با حفاظت فیزیکی واحد حراست شرکت مجتمع صنعتی اسفراین  به شماره فراخوان 2002001469000006 را …
ادامه مطلب

مناقصه ریخته گری،نورد و ماشین کاری اسلاید پلیت­ها

« مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای درخصوص ریخته گری،نورد و ماشین کاری اسلاید پلیت­ها به شماره فراخوان 2002001469000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. مهلت …
ادامه مطلب

مناقصه ساخت غرفه نمایشگاه متافو

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد جهت ساخت غرفه نمایشگاه متافو به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) www.setadiran.ir  برگزار نماید .   ردیف شماره نیاز سامانه (سامانه ) شماره درخواست (سامانه) …
ادامه مطلب

مناقصه ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص ارائه سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان با وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار (مینی بوس) بصورت 365 روزکار خود را به شماره …
ادامه مطلب

مناقصه خرید آهک کلسینه

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید آهک کلسینه شده مورد نیاز واحد تولید خود را به شماره فراخوان 2820010014690000 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ­ای درخصوص خرید مواد اولیه

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. ردیف …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص تامین نیروی انسانی

« مناقصه عمومی یک مرحله ­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید.   …
ادامه مطلب