مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار

« مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای همزمان با ارزیابی فشرده خرید مجموعه کمپرسور هوا جهت تامین ۳۹m3/min هوا با فشار ۸ بار به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۸ …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید ۱۲۰ هزارلیتر روغن هیدرولیکHLP46 بهران به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud)

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای درخصوص خرید اج بلاک (Edge Block) و استاد (Stud) به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و اپراتوری دستگاه اره نواری

« مناقصه عمومی یک مرحلهای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای در خصوص بهره برداری و اپراتوری تعداد ۱۳ دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و ۱۱ دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار جهت …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق به پیمانکار

« مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص تفکیک فلزات و آجرهای منیزیتی و گرافیتی از سرباره و شلاکه های دپوشده و فرآوری آن با تجهیزات متعلق …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید (ریخته گری و خشن کاری) مواد اولیه مورد نیاز خود را  به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۳ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ­ای تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید

« مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات فنی و پشتیبانی تولید خود را به شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۷۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و اپراتوری دستگاه اره نواری

« مناقصه عمومی یک مرحله­ ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای درخصوص بهره برداری و اپراتوری تعداد ۱۳ دستگاه اره نواری متعلق به مجتمع و ۱۱ دستگاه اره نواری متعلق به پیمانکار …
ادامه مطلب

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه مورد

« تجدید مناقصه عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای درخصوص خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir  برگزار نماید. …
ادامه مطلب

فراخوان شناسائی تامین کنندگان

     شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد فراخوان شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان انواع مواداولیه، مصرفی و قطعات یدکی وارداتی مورد نیاز خود را به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۶۶      از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه …
ادامه مطلب